REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako ,,Regulamin”) określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym (dalej jako ,,Program”/,,Program Lojalnościowy”), organizowanym przez SIMPLE DAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000928563, NIP 1231286824, REGON 147252437, BDO: 000539551, o kapitale zakładowym w wysokości: 631 372,80 zł, wpłaconym w całości,  (dalej jako ,,Organizator”).
 2. Program jest prowadzony na terytorium Polski.
 3. Program realizowany jest przez czas nieoznaczony.
 4. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego www.twojcel.to (dalej jako: ,,Sklep internetowy”/ ,,Sklep”), dostępnego na stronie Sklepu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
 6. W ramach Programu Lojalnościowego, Organizator umożliwia uzyskanie przez Uczestnika, punktów (dalej jako ,,Punkty”), które może wymienić na Nagrody, które Organizator wskaże na stronie internetowej Sklepu (dalej jako: ,,Nagrody’’), na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 7. Do usług świadczonych przez Organizatora w ramach Programu stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Regulamin jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony w witrynie internetowej Sklepu internetowego, w zakładce „Program lojalnościowy”, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 9. Organizator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Uczestnika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Aby uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Uczestnik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i  zaporę sieciową typu firewall.

II.           WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 1. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera lub Safari,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
  5. program do odczytu plików formatu PDF.
 2. Uczestnikiem Programu (dalej jako: ,,Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która założyła i posiada aktywne Konto w Sklepie internetowym Organizatora.
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, osobą fizyczną jest każdy człowiek, który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz zawiera z Organizatorem Umowę o świadczenie usług, niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. W celu założenia Konta, należy dokonać rejestracji w Sklepie na zasadach wskazanych w jego regulaminie, kierując się wyświetlanymi w Sklepie internetowym wskazówkami. 
 5. Zalecane jest zabezpieczenie loginu i hasła do Konta przed dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku podejrzenia zalogowania się do Konta przez osoby nieuprawnione, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem, który może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia sprawy.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnik może uczestniczyć w Programie tylko raz w jednym czasie.
 8. Uczestnik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim.
 9. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania z Programu, Konta oraz Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. korzystania z Programu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  4. korzystania z Programu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  5. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).

III.        PUNKTY

 1. Uczestnik, w ramach Programu lojalnościowego, może otrzymywać Punkty, które może wymieniać na Nagrody, zgodnie z warunkami opisanymi poniżej.
 2. Uczestnik uzyskuje Punkty:
 1. dokonując w Sklepie Organizatora zakupu (dalej jako „Zakup”) poszczególnych Towarów oferowanych przez Organizatora w Sklepie Internetowym, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej oraz
 2. wykonując wskazane przez Organizatora czynności, zgodnie z ppkt 8 poniżej.
 1. Za każdą aktywność wskazaną w ppkt. 2 a-b powyżej przewidziana jest określona liczba Punktów.
 2. Informacje o liczbie Punktów przyznawanych za poszczególną aktywność w ramach Programu prezentowane są na stronie Sklepu.
 3. W celu otrzymania Punktów, Uczestnik dokonujący Zakupu, powinien być zalogowany do swojego Konta w Sklepie Internetowym. 
 4. Naliczanie Punktów następuje automatycznie po dostarczeniu zakupionych Towarów do Uczestnika,  jednak nie wcześniej niż w dniu upływu prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży przez Uczestnika.
 5. Liczba punktowanych Towarów w jednym Zamówieniu może wynosić maksymalnie 15 sztuk Towaru. W przypadku przekroczenia tej liczby, Organizator, przy przyznawaniu Punktów Uczestnikowi, bierze pod uwagę Towary o najwyższej wartości punktowej.
 6. Uczestnik uzyskuje Punkty również, gdy:
  1. zamieści, na stronie Towaru w Sklepie, opinie o Towarze;
  2. w zakładce „Przemiany Klientek”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu, zamieści, zgodnie z instrukcjami tam wskazanymi, zdjęcia typu „przed” i „po”, a także zaakceptuje checkboxy, za pomocą których wyrazi zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku (dalej jako: Zdjęcie).
 7. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 8a, Organizator przyznaje Uczestnikowi Punkty, po zaakceptowaniu opinii na stronie Towaru.
 8. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 8b Organizator przyznaje Uczestnikowi Punkty, pod warunkiem, że:
  1. Zdjęcie nie jest poddane obróbce graficznej;
  2. zostanie zaakceptowane przez Organizatora.
 9. Uczestnik, przesyłając Zdjęcie, oświadcza, że udziela Organizatorowi niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z przesłanych treści poprzez utrwalanie, wprowadzanie ich do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej, wprowadzanie do sieci Internet, zwielokrotnianie i udostępnianie wytycznych bądź wizualizacji w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Udzielona licencja obejmuje prawo sublicencjonowania, a w tym prawo upoważniania innych osób do korzystania z treści przesłanych przez Klienta w zakresie udzielonej licencji.
 10. W przypadku, o którym mowa w powyżej, Uczestnik oświadcza również, że dysponuje on prawami autorskimi do przesyłanych Zdjęć, że poprzez przesłanie tych Zdjęć nie zostaną naruszone prawa osób trzecich, że przesłane Zdjęcia nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz że jest on w pełni uprawniony do udzielenia licencji Sprzedawcy, o której mowa w ppkt. 11 powyżej.
 11. Za czynności, o których mowa w ppkt. 8, Organizator przyznaje Uczestnikowi maksymalnie 20 Punktów w ciągu roku.
 12. Punkty przyznane przez Organizatora Uczestnikowi, sumują się.
 13. Informacja o ilości Punktów zgromadzonych przez Uczestnika prezentowana jest w ramach Konta Uczestnika w Sklepie internetowym.
 14. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty nie są pieniądzem elektronicznym.
 15. Punkty są ważne przez 365 dni (trzysta sześćdziesiąt pięć) od dnia ich przyznania. Punkty po upływie terminu ich ważności nie mogą być wykorzystywane i są kasowane.
 16. Punkty są przyporządkowane do danego Konta Uczestnika i zabronione jest ich przenoszenie pomiędzy Kontami.

IV.          NAGRODY

 1. Uczestnik może wymienić przyznane mu Punkty na Nagrody. Każda Nagroda ma przyporządkowaną ilość Punktów, za które Uczestnik może ją nabyć.
 2. Koszty dostawy Nagrody pokrywa Organizator.
 3. Dokładna lista Nagród znajduje się na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Program lojalnościowy”
 4. Uczestnik, może odebrać Nagrodę w postaci kodu, na który składa się ciąg cyfr, liter lub innych znaków, za pośrednictwem którego uzyskuje zniżkę na Zakup Towarów w Sklepie (dalej jako „Kod rabatowy”).
 5. Kody rabatowe nie łączą się ze sobą ani z innymi promocjami w Sklepie.
 6. Uczestnik może odebrać również Nagrodę w postaci dokumentu elektronicznego na okaziciela, zawierającego kombinację znaków, o określonym nominale, który może zostać wykorzystany jako środek zapłaty za Towary w Sklepie Internetowym.
 7. Uczestnik może odebrać Nagrodę za pośrednictwem Sklepu, pod adresem: https://twojcel.to/modul/advancedloyalty/default?process=summary
 8. Nagrody, po odebraniu, są ważne przez 365 dni.

 

V.            ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie i rozwiązać umowę składając oświadczenie na piśmie na adres siedziby Organizatora lub przesyłając oświadczenie na adres e-mailowy [email protected]
 2. Z ważnych powodów Organizator może zawiesić lub wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo
  w Programie i rozwiązać umowę. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się udostępnienie Konta osobie nieupoważnionej, nadużycie lub inne naruszenia Regulaminu. Wypowiedzenie wymaga wskazania przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie.
 3. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program. Uczestnik zostanie o tym poinformowany, przynajmniej 14 (czternaście) dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta zostanie przekazana także na stronie internetowej Sklepu internetowego. 
 4. Po rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub w przypadku upływu terminu wypowiedzenia, umowa uczestnictwa w Programie rozwiązuje się. Uczestnik, który zamierza zrezygnować z Programu, powinien uprzednio wykorzystać zgromadzone Punkty.

 

VI.          ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Uczestnik może odstąpić od umowy uczestnictwa w Programie bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zwarcia, chyba że wyraził zgodę na wykonanie umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w takiej sytuacji prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Uczestnik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Jeśli Uczestnik nie wyrazi zgody na wykonanie usługi od razu z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy, Organizator rozpocznie świadczenie usługi 15-tego dnia od dnia zawarcia umowy. Oznacza to, że zgodnie z pkt. III Regulaminu Punkty będą przyznawane za zakupy, dokonywane od 15-tego dnia od dnia zawarcia umowy uczestnictwa w Programie lojalnościowym.
 4. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi odstąpienia od Umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

 

VII.        REKLAMACJE

  1. Reklamacje (w szczególności zastrzeżenia dotyczące ilości przyznanych Punktów) należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na adres: SIMPLE DAY SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Sienkiewicza 7B, 43-100 Tychy, na adres poczty elektronicznej [email protected] lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej Sklepu internetowego.
  2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres podmiotu składającego reklamację, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu  czternastu dni od daty jej otrzymania.
  4. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o rozpatrzeniu reklamacji we wskazanym wyżej terminie w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

  VIII.     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Organizator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy o uczestnictwo w Programie lojalnościowym. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem Sklepu internetowego oraz Polityką Prywatności Sklepu internetowego.

   

  IX.          POZASĄDOWE SPOSOBY  ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

  Uczestnik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może:

   1. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między  Uczestnikiem, a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
   2. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   

  X.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom za pomocą komunikatów na stronie internetowej Sklepu internetowego lub przesyłane w formie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Uczestnika w momencie przystąpienia do Programu.
  2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej wskazany przez niego w momencie przystąpienia do Programu lojalnościowego, zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian, w stosunku do Uczestników będących Konsumentami, nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia przesłania informacji. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje zakończeniem uczestnictwa w Programie.

   

  REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin (dalej jako ,,Regulamin”) określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym (dalej jako ,,Program”/,,Program Lojalnościowy”), organizowanym przez SIMPLE DAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000928563, NIP 1231286824, REGON 147252437, BDO: 000539551, o kapitale zakładowym w wysokości: 631 372,80 zł, wpłaconym w całości,  (dalej jako ,,Organizator”).
  2. Program jest prowadzony na terytorium Polski. 
  3. Program realizowany jest przez czas nieoznaczony. 
  4. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne. 
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego www.twojcel.to (dalej jako: ,,Sklep internetowy”/ ,,Sklep”), dostępnego na stronie Sklepu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin. 
  6. W ramach Programu Lojalnościowego, Organizator umożliwia uzyskanie przez Uczestnika, punktów (dalej jako ,,Punkty”), które może wymienić na Nagrody, które Organizator wskaże na stronie internetowej Sklepu (dalej jako: ,,Nagrody’’), na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 
  7. Do usług świadczonych przez Organizatora w ramach Programu stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  8. Regulamin jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony w witrynie internetowej Sklepu internetowego, w zakładce „Program lojalnościowy”, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
  9. Organizator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Uczestnika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Aby uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Uczestnik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i  zaporę sieciową typu firewall. 
  II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
  1. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  b. dostęp do poczty elektronicznej,
  c. najnowsza wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera lub Safari,
  d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
  e. program do odczytu plików formatu PDF.
  2. Uczestnikiem Programu (dalej jako: ,,Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która założyła i posiada aktywne Konto w Sklepie internetowym Organizatora.
  3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, osobą fizyczną jest każdy człowiek, który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz zawiera z Organizatorem Umowę o świadczenie usług, niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. W celu założenia Konta, należy dokonać rejestracji w Sklepie na zasadach wskazanych w jego regulaminie, kierując się wyświetlanymi w Sklepie internetowym wskazówkami. 
  5. Zalecane jest zabezpieczenie loginu i hasła do Konta przed dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku podejrzenia zalogowania się do Konta przez osoby nieuprawnione, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem, który może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia sprawy.
  6. Warunkiem uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
  7. Uczestnik może uczestniczyć w Programie tylko raz w jednym czasie. 
  8. Uczestnik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim. 
  9. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:
  a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b. korzystania z Programu, Konta oraz Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c. korzystania z Programu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  d. korzystania z Programu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  e. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).
  III. PUNKTY 
  1. Uczestnik, w ramach Programu lojalnościowego, może otrzymywać Punkty, które może wymieniać na Nagrody, zgodnie z warunkami opisanymi poniżej.
  2. Uczestnik uzyskuje Punkty:
  a) dokonując w Sklepie Organizatora zakupu (dalej jako „Zakup”) poszczególnych Towarów oferowanych przez Organizatora w Sklepie Internetowym, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej oraz
  b) wykonując wskazane przez Organizatora czynności, zgodnie z ppkt 8 poniżej.
  3. Za każdą aktywność wskazaną w ppkt. 2 a-b powyżej przewidziana jest określona liczba Punktów.
  4. Informacje o liczbie Punktów przyznawanych za poszczególną aktywność w ramach Programu prezentowane są na stronie Sklepu.
  5. W celu otrzymania Punktów, Uczestnik dokonujący Zakupu, powinien być zalogowany do swojego Konta w Sklepie Internetowym.  
  6. Naliczanie Punktów następuje automatycznie po dostarczeniu zakupionych Towarów do Uczestnika,  jednak nie wcześniej niż w dniu upływu prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży przez Uczestnika. 
  7. Liczba punktowanych Towarów w jednym Zamówieniu może wynosić maksymalnie 15 sztuk Towaru. W przypadku przekroczenia tej liczby, Organizator, przy przyznawaniu Punktów Uczestnikowi, bierze pod uwagę Towary o najwyższej wartości punktowej.
  8. Uczestnik uzyskuje Punkty również, gdy:
  a) zamieści, na stronie Towaru w Sklepie, opinie o Towarze;
  b) w zakładce „Przemiany Klientek”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu, zamieści, zgodnie z instrukcjami tam wskazanymi, zdjęcia typu „przed” i „po”, a także zaakceptuje checkboxy, za pomocą których wyrazi zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku (dalej jako: Zdjęcie).
  9. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 8a, Organizator przyznaje Uczestnikowi Punkty, po zaakceptowaniu opinii na stronie Towaru.
  10. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 8b Organizator przyznaje Uczestnikowi Punkty, pod warunkiem, że:
  a) Zdjęcie nie jest poddane obróbce graficznej;
  b) zostanie zaakceptowane przez Organizatora.
  11. Uczestnik, przesyłając Zdjęcie, oświadcza, że udziela Organizatorowi niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z przesłanych treści poprzez utrwalanie, wprowadzanie ich do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej, wprowadzanie do sieci Internet, zwielokrotnianie i udostępnianie wytycznych bądź wizualizacji w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Udzielona licencja obejmuje prawo sublicencjonowania, a w tym prawo upoważniania innych osób do korzystania z treści przesłanych przez Klienta w zakresie udzielonej licencji.
  12. W przypadku, o którym mowa w powyżej, Uczestnik oświadcza również, że dysponuje on prawami autorskimi do przesyłanych Zdjęć, że poprzez przesłanie tych Zdjęć nie zostaną naruszone prawa osób trzecich, że przesłane Zdjęcia nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz że jest on w pełni uprawniony do udzielenia licencji Sprzedawcy, o której mowa w ppkt. 11 powyżej.
  13. Za czynności, o których mowa w ppkt. 8, Organizator przyznaje Uczestnikowi maksymalnie 20 Punktów w ciągu roku.
  14. Punkty przyznane przez Organizatora Uczestnikowi, sumują się.
  15. Informacja o ilości Punktów zgromadzonych przez Uczestnika prezentowana jest w ramach Konta Uczestnika w Sklepie internetowym.
  16. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty nie są pieniądzem elektronicznym.
  17. Punkty są ważne przez 365 dni (trzysta sześćdziesiąt pięć) od dnia ich przyznania. Punkty po upływie terminu ich ważności nie mogą być wykorzystywane i są kasowane.
  18. Punkty są przyporządkowane do danego Konta Uczestnika i zabronione jest ich przenoszenie pomiędzy Kontami.
  IV. NAGRODY
  1. Uczestnik może wymienić przyznane mu Punkty na Nagrody. Każda Nagroda ma przyporządkowaną ilość Punktów, za które Uczestnik może ją nabyć. 
  2. Koszty dostawy Nagrody pokrywa Organizator.
  3. Dokładna lista Nagród znajduje się na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Program lojalnościowy”
  4. Uczestnik, może odebrać Nagrodę w postaci kodu, na który składa się ciąg cyfr, liter lub innych znaków, za pośrednictwem którego uzyskuje zniżkę na Zakup Towarów w Sklepie (dalej jako „Kod rabatowy”).
  5. Kody rabatowe nie łączą się ze sobą ani z innymi promocjami w Sklepie.
  6. Uczestnik może odebrać również Nagrodę w postaci dokumentu elektronicznego na okaziciela, zawierającego kombinację znaków, o określonym nominale, który może zostać wykorzystany jako środek zapłaty za Towary w Sklepie Internetowym.
  7. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na pieniądze ani inne środki płatnicze.
  8. Uczestnik może odebrać Nagrodę za pośrednictwem Sklepu, pod adresem: https://twojcel.to/modul/advancedloyalty/default?process=summary
  9. Nagrody, po odebraniu, są ważne przez 365 dni.
  V. ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
  1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie i rozwiązać umowę składając oświadczenie na piśmie na adres siedziby Organizatora lub przesyłając oświadczenie na adres e-mailowy [email protected]
  2. Z ważnych powodów Organizator może zawiesić lub wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo 
  w Programie i rozwiązać umowę. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się udostępnienie Konta osobie nieupoważnionej, nadużycie lub inne naruszenia Regulaminu. Wypowiedzenie wymaga wskazania przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. 
  3. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program. Uczestnik zostanie o tym poinformowany, przynajmniej 14 (czternaście) dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta zostanie przekazana także na stronie internetowej Sklepu internetowego.  
  4. Po rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub w przypadku upływu terminu wypowiedzenia, umowa uczestnictwa w Programie rozwiązuje się. Uczestnik, który zamierza zrezygnować z Programu, powinien uprzednio wykorzystać zgromadzone Punkty.
  VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Uczestnik może odstąpić od umowy uczestnictwa w Programie bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zwarcia, chyba że wyraził zgodę na wykonanie umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w takiej sytuacji prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
  2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Uczestnik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
  3. Jeśli Uczestnik nie wyrazi zgody na wykonanie usługi od razu z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy, Organizator rozpocznie świadczenie usługi 15-tego dnia od dnia zawarcia umowy. Oznacza to, że zgodnie z pkt. III Regulaminu Punkty będą przyznawane za zakupy, dokonywane od 15-tego dnia od dnia zawarcia umowy uczestnictwa w Programie lojalnościowym.
  4. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi odstąpienia od Umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
  VII. REKLAMACJE
  1. Reklamacje (w szczególności zastrzeżenia dotyczące ilości przyznanych Punktów) należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na adres: SIMPLE DAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Sadowa 23 lok. C, 43-100 Tychy, na adres poczty elektronicznej [email protected] lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej Sklepu internetowego.
  2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres podmiotu składającego reklamację, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu  czternastu dni od daty jej otrzymania. 
  4. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o rozpatrzeniu reklamacji we wskazanym wyżej terminie w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
  VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Organizator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy o uczestnictwo w Programie lojalnościowym. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem Sklepu internetowego oraz Polityką Prywatności Sklepu internetowego. 
  IX. POZASĄDOWE SPOSOBY  ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ  
  Uczestnik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może:
  a. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między  Uczestnikiem, a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  b. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom za pomocą komunikatów na stronie internetowej Sklepu internetowego lub przesyłane w formie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Uczestnika w momencie przystąpienia do Programu. 
  2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej wskazany przez niego w momencie przystąpienia do Programu lojalnościowego, zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian, w stosunku do Uczestników będących Konsumentami, nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia przesłania informacji. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje zakończeniem uczestnictwa w Programie.
  REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin (dalej jako ,,Regulamin”) określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym (dalej jako ,,Program”/,,Program Lojalnościowy”), organizowanym przez SIMPLE DAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000928563, NIP 1231286824, REGON 147252437, BDO: 000539551, o kapitale zakładowym w wysokości: 631 372,80 zł, wpłaconym w całości,  (dalej jako ,,Organizator”).
  2. Program jest prowadzony na terytorium Polski. 
  3. Program realizowany jest przez czas nieoznaczony. 
  4. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne. 
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego www.twojcel.to (dalej jako: ,,Sklep internetowy”/ ,,Sklep”), dostępnego na stronie Sklepu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin. 
  6. W ramach Programu Lojalnościowego, Organizator umożliwia uzyskanie przez Uczestnika, punktów (dalej jako ,,Punkty”), które może wymienić na Nagrody, które Organizator wskaże na stronie internetowej Sklepu (dalej jako: ,,Nagrody’’), na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 
  7. Do usług świadczonych przez Organizatora w ramach Programu stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  8. Regulamin jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony w witrynie internetowej Sklepu internetowego, w zakładce „Program lojalnościowy”, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
  9. Organizator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Uczestnika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Aby uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Uczestnik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i  zaporę sieciową typu firewall. 
  II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
  1. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  b. dostęp do poczty elektronicznej,
  c. najnowsza wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera lub Safari,
  d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
  e. program do odczytu plików formatu PDF.
  2. Uczestnikiem Programu (dalej jako: ,,Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która założyła i posiada aktywne Konto w Sklepie internetowym Organizatora.
  3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, osobą fizyczną jest każdy człowiek, który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz zawiera z Organizatorem Umowę o świadczenie usług, niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. W celu założenia Konta, należy dokonać rejestracji w Sklepie na zasadach wskazanych w jego regulaminie, kierując się wyświetlanymi w Sklepie internetowym wskazówkami. 
  5. Zalecane jest zabezpieczenie loginu i hasła do Konta przed dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku podejrzenia zalogowania się do Konta przez osoby nieuprawnione, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem, który może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia sprawy.
  6. Warunkiem uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
  7. Uczestnik może uczestniczyć w Programie tylko raz w jednym czasie. 
  8. Uczestnik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim. 
  9. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:
  a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b. korzystania z Programu, Konta oraz Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c. korzystania z Programu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  d. korzystania z Programu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  e. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).
  III. PUNKTY 
  1. Uczestnik, w ramach Programu lojalnościowego, może otrzymywać Punkty, które może wymieniać na Nagrody, zgodnie z warunkami opisanymi poniżej.
  2. Uczestnik uzyskuje Punkty:
  a) dokonując w Sklepie Organizatora zakupu (dalej jako „Zakup”) poszczególnych Towarów oferowanych przez Organizatora w Sklepie Internetowym, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej oraz
  b) wykonując wskazane przez Organizatora czynności, zgodnie z ppkt 8 poniżej.
  3. Za każdą aktywność wskazaną w ppkt. 2 a-b powyżej przewidziana jest określona liczba Punktów.
  4. Informacje o liczbie Punktów przyznawanych za poszczególną aktywność w ramach Programu prezentowane są na stronie Sklepu.
  5. W celu otrzymania Punktów, Uczestnik dokonujący Zakupu, powinien być zalogowany do swojego Konta w Sklepie Internetowym.  
  6. Naliczanie Punktów następuje automatycznie po dostarczeniu zakupionych Towarów do Uczestnika,  jednak nie wcześniej niż w dniu upływu prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży przez Uczestnika. 
  7. Liczba punktowanych Towarów w jednym Zamówieniu może wynosić maksymalnie 15 sztuk Towaru. W przypadku przekroczenia tej liczby, Organizator, przy przyznawaniu Punktów Uczestnikowi, bierze pod uwagę Towary o najwyższej wartości punktowej.
  8. Uczestnik uzyskuje Punkty również, gdy:
  a) zamieści, na stronie Towaru w Sklepie, opinie o Towarze;
  b) w zakładce „Przemiany Klientek”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu, zamieści, zgodnie z instrukcjami tam wskazanymi, zdjęcia typu „przed” i „po”, a także zaakceptuje checkboxy, za pomocą których wyrazi zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku (dalej jako: Zdjęcie).
  9. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 8a, Organizator przyznaje Uczestnikowi Punkty, po zaakceptowaniu opinii na stronie Towaru.
  10. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 8b Organizator przyznaje Uczestnikowi Punkty, pod warunkiem, że:
  a) Zdjęcie nie jest poddane obróbce graficznej;
  b) zostanie zaakceptowane przez Organizatora.
  11. Uczestnik, przesyłając Zdjęcie, oświadcza, że udziela Organizatorowi niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z przesłanych treści poprzez utrwalanie, wprowadzanie ich do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej, wprowadzanie do sieci Internet, zwielokrotnianie i udostępnianie wytycznych bądź wizualizacji w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Udzielona licencja obejmuje prawo sublicencjonowania, a w tym prawo upoważniania innych osób do korzystania z treści przesłanych przez Klienta w zakresie udzielonej licencji.
  12. W przypadku, o którym mowa w powyżej, Uczestnik oświadcza również, że dysponuje on prawami autorskimi do przesyłanych Zdjęć, że poprzez przesłanie tych Zdjęć nie zostaną naruszone prawa osób trzecich, że przesłane Zdjęcia nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz że jest on w pełni uprawniony do udzielenia licencji Sprzedawcy, o której mowa w ppkt. 11 powyżej.
  13. Za czynności, o których mowa w ppkt. 8, Organizator przyznaje Uczestnikowi maksymalnie 20 Punktów w ciągu roku.
  14. Punkty przyznane przez Organizatora Uczestnikowi, sumują się.
  15. Informacja o ilości Punktów zgromadzonych przez Uczestnika prezentowana jest w ramach Konta Uczestnika w Sklepie internetowym.
  16. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty nie są pieniądzem elektronicznym.
  17. Punkty są ważne przez 365 dni (trzysta sześćdziesiąt pięć) od dnia ich przyznania. Punkty po upływie terminu ich ważności nie mogą być wykorzystywane i są kasowane.
  18. Punkty są przyporządkowane do danego Konta Uczestnika i zabronione jest ich przenoszenie pomiędzy Kontami.
  IV. NAGRODY
  1. Uczestnik może wymienić przyznane mu Punkty na Nagrody. Każda Nagroda ma przyporządkowaną ilość Punktów, za które Uczestnik może ją nabyć. 
  2. Koszty dostawy Nagrody pokrywa Organizator.
  3. Dokładna lista Nagród znajduje się na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Program lojalnościowy”
  4. Uczestnik, może odebrać Nagrodę w postaci kodu, na który składa się ciąg cyfr, liter lub innych znaków, za pośrednictwem którego uzyskuje zniżkę na Zakup Towarów w Sklepie (dalej jako „Kod rabatowy”).
  5. Kody rabatowe nie łączą się ze sobą ani z innymi promocjami w Sklepie.
  6. Uczestnik może odebrać również Nagrodę w postaci dokumentu elektronicznego na okaziciela, zawierającego kombinację znaków, o określonym nominale, który może zostać wykorzystany jako środek zapłaty za Towary w Sklepie Internetowym.
  7. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na pieniądze ani inne środki płatnicze.
  8. Uczestnik może odebrać Nagrodę za pośrednictwem Sklepu, pod adresem: https://twojcel.to/modul/advancedloyalty/default?process=summary
  9. Nagrody, po odebraniu, są ważne przez 365 dni.
  V. ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
  1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie i rozwiązać umowę składając oświadczenie na piśmie na adres siedziby Organizatora lub przesyłając oświadczenie na adres e-mailowy [email protected]
  2. Z ważnych powodów Organizator może zawiesić lub wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo 
  w Programie i rozwiązać umowę. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się udostępnienie Konta osobie nieupoważnionej, nadużycie lub inne naruszenia Regulaminu. Wypowiedzenie wymaga wskazania przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. 
  3. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program. Uczestnik zostanie o tym poinformowany, przynajmniej 14 (czternaście) dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta zostanie przekazana także na stronie internetowej Sklepu internetowego.  
  4. Po rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub w przypadku upływu terminu wypowiedzenia, umowa uczestnictwa w Programie rozwiązuje się. Uczestnik, który zamierza zrezygnować z Programu, powinien uprzednio wykorzystać zgromadzone Punkty.
  VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Uczestnik może odstąpić od umowy uczestnictwa w Programie bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zwarcia, chyba że wyraził zgodę na wykonanie umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w takiej sytuacji prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
  2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Uczestnik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
  3. Jeśli Uczestnik nie wyrazi zgody na wykonanie usługi od razu z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy, Organizator rozpocznie świadczenie usługi 15-tego dnia od dnia zawarcia umowy. Oznacza to, że zgodnie z pkt. III Regulaminu Punkty będą przyznawane za zakupy, dokonywane od 15-tego dnia od dnia zawarcia umowy uczestnictwa w Programie lojalnościowym.
  4. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi odstąpienia od Umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
  VII. REKLAMACJE
  1. Reklamacje (w szczególności zastrzeżenia dotyczące ilości przyznanych Punktów) należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na adres: SIMPLE DAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Sadowa 23 lok. C, 43-100 Tychy, na adres poczty elektronicznej [email protected] lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej Sklepu internetowego.
  2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres podmiotu składającego reklamację, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu  czternastu dni od daty jej otrzymania. 
  4. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o rozpatrzeniu reklamacji we wskazanym wyżej terminie w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
  VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Organizator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy o uczestnictwo w Programie lojalnościowym. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem Sklepu internetowego oraz Polityką Prywatności Sklepu internetowego. 
  IX. POZASĄDOWE SPOSOBY  ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ  
  Uczestnik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może:
  a. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między  Uczestnikiem, a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  b. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom za pomocą komunikatów na stronie internetowej Sklepu internetowego lub przesyłane w formie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Uczestnika w momencie przystąpienia do Programu. 
  2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej wskazany przez niego w momencie przystąpienia do Programu lojalnościowego, zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian, w stosunku do Uczestników będących Konsumentami, nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia przesłania informacji. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje zakończeniem uczestnictwa w Programie.
  Loading...