REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE AFILIACYJNYM  PROWADZONYM PRZEZ SKLEP WWW.TWOJCEL.TO

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym organizowanym w Sklepie Internetowym www.twojcel.to.
 2. Celem uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym jest tworzenie przez Wydawcę społeczności osób dostępnych w Sklepie, dzięki którym Wydawca uczestniczący w Programie może otrzymywać wynagrodzenie od Reklamodawcy za działania innych Klientów Sklepu www.twojcel.to, w tym dokonywania przez nich zakupów z jego polecenia, na zasadach wskazanych w www.twojcel.to oraz w niniejszym Regulaminie.
 3. Program Afiliacyjny jest prowadzony na terytorium Polski.
 4. Przystąpienie do Programu Afiliacyjnego jest dobrowolne.
 5. Kontakt z Reklamodawcą odbywa się za pośrednictwem: poczty elektronicznej pod adresem: [email protected].
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego na stronie www.twojcel.to, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu Internetowego www.twojcel.to, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
 7. Reklamodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń należy stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 8. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Sklepie Internetowym www.twojcel.to, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. DEFINICJE

Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego www.twojcel.to, natomiast pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie:

Reklamodawca – prowadząca Sklep Internetowy www.twojcel.to spółka SIMPLE DAY spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000928563, NIP 1231286824, REGON 147252437, BDO: 000539551, o kapitale zakładowym w wysokości: 631 372,80 zł, wpłaconym w całości;

Partner Mediowy – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub Przedsiębiorca, który przystąpił do Programu Afiliacyjnego na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Program Afiliacyjny/Program – współpraca pomiędzy Reklamodawcą a poszczególnymi Partnerami Mediowymi, polegająca na promowaniu przez Partnerów Mediowych Towarów dostępnych w Sklepie www.twojcel.to w ramach Kampanii przeprowadzanych przez Reklamodawcę wśród potencjalnych Klientów, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz indywidualnie zawieranych z partnerami Umowach;

Konto Partnera Mediowego - Konto posiadane przez Partnera Mediowego na Platformie przygotowanej przez Reklamodawcę, za pomocą, której może on dokonywać określonych czynności w ramach Programu Afiliacyjnego;

Platforma – zewnętrzna platforma internetowa, prowadzona przez Pragmatic Ad, pod adresem https://www.pragmaticad.com/, za pomocą której Partner Mediowy może dokonywać poszczególnych Akcji, przeglądać statystyki i dokonywać innych czynności związanych z udziałem w Programie;

Pragmatic Ad - PRAGMATICAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Puławska 145, 02­715 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000694503, NIP: 5272820694, REGON: 368298879, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 500,00 zł, prowadząca Platformę za pomocą której Reklamodawca prowadzi Program;

Wynagrodzenie – mające formę prowizji należnej Partnerowi wynagrodzenie w złotych polskich, przysługujące Partnerowi Mediowemu za czynności wskazane w Zleceniu, obliczane w sposób wskazany w Zleceniu; 

Akcja – pojedyncze działania marketingowe, które Reklamodawca zleca Partnerowi Mediowemu, w ramach prowadzonej przez Reklamodawcę Kampanii;

Kampania – zbiór działań marketingowych, w tym Akcji, planowanych przez Reklamodawcę, w celu dotarcia do potencjalnych Klientów;

Zlecenie – przekazanie do wykonania Partnerowi Mediowemu poszczególnych czynności w ramach Kampanii;

Strony – Reklamodawca i Partner Medialny łącznie;

Link referencyjny - indywidualny i przypisany do danego Partnera Mediowego link, za pomocą którego identyfikowany jest w Programie każdy Partner.

III. UCZESTNICTWO I WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU PARTNERSKIEGO

 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest:
  1. prowadzenie aktywnej strony internetowej, w tym bloga lub konta w mediach społecznościowych, zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności prawa własności intelektualnej, prawa konsumentów, prawa ochrony danych osobowych;
  2. wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Sklepu www.twojcel.to;
  3. zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i regulaminu Platformy;
  4. spełnienie następujących wymagań technicznych:
   1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Opera lub Safari,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
   5. program do odczytu plików formatu PDF.
 2. Celem Programu Afiliacyjnego jest zwiększenie liczby Klientów i sprzedaży Towarów w Sklepie www.twojcel.to.
 3. Udział w Programie i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest bezpłatne.
 4. Partner Mediowy, chcąc uczestniczyć w Programie, wypełnia i wysyła formularz rejestracyjny wprowadzając dane zgodne ze stanem faktycznym. Po otrzymaniu przez Reklamodawcę formularza i weryfikacji, czy Partner Mediowy spełnia warunki, o których mowa w ppkt. 1 powyżej, Reklamodawca wysyła do Partnera Mediowego wiadomość elektroniczną z informacją o zakwalifikowaniu się do Programu. Umowa uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym zostaje zawarta w momencie przesłania przez Reklamodawcę wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 5. Umowa uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia przez  oświadczenie kierowane odpowiednio na adres poczty elektronicznej podany przez Partnera Mediowego lub w przypadku Usługodawcy na adres: [email protected] .
 6. Reklamodawca może zawiesić lub wypowiedzieć Partnerowi Mediowemu uczestnictwo w Programie Afiliacyjnym i rozwiązać Umowę z ważnych powodów. Za ważne powody, uznaje się w szczególności:
  1. powzięcie podejrzenia co do naruszania przez Partnera Mediowego niniejszego Regulaminu, Regulaminu Sklepu www.twojcel.to bądź przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub zasad dobrych obyczajów,
  2. gdy działania lub zaniechania Partnera Mediowego wpływają negatywnie na działalność Reklamodawcy, w tym godzą w jego dobre imię lub w inny sposób szkodą Reklamodawcy. 
 7. W przypadkach, o których mowa w ppkt. 5 powyżej, Reklamodawca może rozwiązać Umowę, po uprzednim bezskutecznym upływie terminu  wskazanym w wezwaniu do zaprzestania naruszeń.
 8. W przypadkach rozwiązania Umowy, o których mowa powyżej lub zawieszenia uczestnictwa w Programie, Usługodawca niezwłocznie deaktywuje Linki Referencyjne wygenerowane przez Partnera Mediowego, zawiesza Konto Partnera Mediowego oraz zaprzestaje naliczania Wynagrodzenia przysługującego Partnerowi Mediowemu.
 9. Zakończenie uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym nie prowadzi do utraty zebranego, a niewypłaconego Wynagrodzenia.
 10. Reklamodawca, poinformuje Partnerów o zakończeniu Programu za pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej. W przypadku Konsumentów, Reklamodawca wypowiada Umowę uczestnictwa w  Programie 14-dniowym terminem wypowiedzenia.
 11. Z chwilą ogłoszenia zakończenia Programu, Reklamodawca deaktywuje Linki referencyjne.
 12. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zakończenia Programu, Partnerzy mogą złożyć wniosek o wypłatę naliczonego Wynagrodzenia. Wypłata Wynagrodzenia następuje zgodnie ze Zleceniami oraz pkt VII niniejszego Regulaminu.
 13. W przypadku zakończenia Programu, Partnerowi Mediowemu nie przysługują żadne roszczenia, z wyjątkiem prawa do Wynagrodzenia naliczonego w związku z przyjętymi Zleceniami.

IV.  AKCJE

 1. Po przystąpieniu do udziału w Programie, Partner Mediowy może podejmować Akcje na podstawie Zleceń.
 2. Reklamodawca określa w Zleceniu, jakie Akcje może podejmować Partner Mediowy w ramach Kampanii.
 3. W ramach jednej Kampanii, Reklamodawca może przekazać Partnerom Mediowym dowolną liczbę Zleceń.
 4. Warunki dokonywania poszczególnych Akcji wskazane są każdorazowo w Zleceniu.
 5. Reklamodawca może w szczególności zlecić Partnerom Mediowym działania polegające na umieszczeniu Linku referencyjnego w szczególności w:
  1. banerach reklamowych na prowadzonej przez siebie stronie internetowej w postaci obrazu lub video, logo Reklamodawcy;
  2. tekstach zamieszczanych na stronach internetowych Partnera Mediowego,
  3. wiadomościach przesyłanych pocztą elektroniczną, kierowanych do odbiorców działalności Partnerów Mediowych.
 6. Reklamodawca może również zlecić Partnerom Mediowym wygenerowanie kodów rabatowych, w postaci ciągu liczb lub znaków, uprawniających do zniżki w Sklepie Reklamodawcy (dalej jako: „kody rabatowe”).
 7. Reklamodawca może zlecać również Partnerom Mediowym inne Akcje w ramach prowadzonych przez siebie Kampanii. Ustalenia dot. takich działań ustalane są indywidualnie ustalane z Partnerami Mediowymi.
 8. Partner Mediowy przeprowadza Akcje we wskazanym w Zleceniu terminie, pod warunkiem przekazania przez Reklamodawcę niezbędnych do przeprowadzenia Akcji materiałów promocyjnych. W przypadku, gdy Reklamodawca nie dostarczy materiałów, o których mowa w zdaniu poprzednim, do terminu wskazanym w Zleceniu, Partner ma prawo wstrzymać się z dokonaniem Akcji.
 9. Partner Mediowy jest zobowiązywany do dokonywania Akcji zgodnie ze wszystkimi materiałami promocyjnymi udostępnionymi przez Reklamodawcę. W szczególności, Partner Mediowy jest zobowiązany dokonywać Akcji, w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi w chwili przeprowadzania Akcji.
 10. Partner Mediowy nie może dokonywać Akcji, w sposób, który zagrażałby wizerunkowi Reklamodawcy, w szczególności przekazując nieprawdziwe informacje na temat reklamowanych Towarów, w szczególności w zakresie właściwości Towarów.

V.  ZLECENIA

 1. Reklamodawca przekazuje Partnerom Zlecenia na Akcje, które planuje w ramach Kampanii.
 2. Zlecenie jest przekazywane Partnerom w formie elektronicznej.
 3. Partnerzy mogą przyjmować dowolną liczbę Zleceń, które zostały im udostępnione.
 4. Reklamodawca w ramach Kampanii może udostępniać Zlecenia:
  1. publiczne, w których może uczestniczyć każdy Partner;
  2. dla wybranych Partnerów, gdzie wybrani przez Reklamodawcę Partnerzy otrzymują Zlecenia na Akcje;
  3. Zlecenia stworzone tylko dla jednego Reklamodawcy.
 5. Partner ma prawo do nieprzyjęcia Zlecenia oferowanego przez Reklamodawcę.
 6. W przypadku zakończenia Programu, Reklamodawca wypowiada wszystkie Zlecenia z 14-dniowym terminem wypowiedzenia.
 7. Partner Mediowy może przekazać Zlecenie do realizacji innej osobie fizycznej lub prawnej (dalej jako: „Podwykonawca”).
 8. Partner Mediowy odpowiada za wykonanie Zlecenia przez Podwykonawcę jak za swoje działania lub zaniechania.

VI. PLATFORMA

 1. Reklamodawca udostępnia Partnerowi Mediowemu Platformę, za pomocą której Partner Mediowy dokonuje Akcji, zgodnie ze Zleceniem, w tym generuje Link Referencyjny.
 2. Konto Partnera Mediowego jest zakładane na podstawie danych wskazanych przez Partnera Mediowego w formularzu zgłoszeniowym, po akceptacji regulaminu Platformy.
 3. Warunkiem założenia Konta Partnera jest:
  1. zawarcie Umowy o świadczenie Usługi uczestnictwa w Programie;
  2. spełnienie przez Partnera warunków uczestnictwa w Programie, o których mowa  w pkt. III ppkt 1.
 4. Umowa o świadczenie Usługi świadczonej drogą elektroniczną jest zawierana pomiędzy Partnerem Mediowym a Prgamatic Ad z chwilą przesłania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. III ppkt 3.
 5. Partner Mediowy jest zobowiązany korzystać z Platformy zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminem Platformy.
 6. Partner Mediowy otrzymuje dane dostępowe do Platformy po zawarciu Umowy o uczestniczeniu w Programie Afilicyjnym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 7. Warunki działania Platformy, informacje o kontach utworzonych dla Partnerów Mediowych i innych funkcjonalnościach Platformy są wskazane w regulaminie Platformy.

VII. WYNAGRODZENIE

 1. Partnerowi Mediowemu, za zlecone Akcje przysługuje Wynagrodzenie.
 2. Sposób naliczania Wynagrodzenia za Akcje jest wskazany w Zleceniu, zgodnie z metodami wskazanymi w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Do naliczenia Wynagrodzenia niezbędne jest posługiwanie się  przez Partnera Mediowego Linkiem referencyjnym.
 4. Wynagrodzenie nalicza się po weryfikacji przez Reklamodawcę przeprowadzonej przez  Partnera Mediowego Akcji, zgodnie ze Zleceniem.
 5. Wysokość Wynagrodzenia Reklamodawca wskazuje w Zleceniu.
 6. Reklamodawca może ustalić z Partnerem Mediowym  inne niż wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu, metody naliczania Wynagrodzenia.
 7. Informacje o zgromadzonym Wynagrodzeniu dostępne są na Platformie, po zalogowaniu się do Konta Partnera Mediowego.
 8. Partner Mediowy może dysponować Wynagrodzeniem zgromadzonym na jego Koncie Partnera poprzez wypłatę, której dokonuje Reklamodawca na rzecz Partnera Mediowego.
 9. Partnerowi Mediowemu przysługuje prawo otrzymania wypłaty Wynagrodzenia od Reklamodawcy, po zgromadzeniu minimalnej kwoty uprawniającej do wypłaty, w wysokości 100 zł brutto. W  momencie  zgromadzenia minimalnej kwoty wypłaty Reklamodawca wypłaci, przysługujące Partnerowi Mediowemu Wynagrodzenie. W celu otrzymania wypłaty Wynagrodzenia Partner musi poinformować Reklamodawcę o chęci otrzymania wypłaty Wynagrodzenia, zgłaszają taką dyspozycję Reklamodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres  [email protected].
 10. Warunkiem wypłaty Wynagrodzenia jest zawarcie z Reklamodawcą odrębnej umowy o dzieło lub umowy współpracy oraz wskazanie numeru rachunku bankowego
 11. Wypłata Wynagrodzenia następuje w terminie do 45 dni roboczych od dnia podpisania umowy, o której mowa w ppkt 10 powyżej.
 12. Partner Mediowy uczestniczący w Programie Afiliacyjnym może uzyskiwać przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERÓW MEDIOWYCH

 1. W ramach uczestnictwa w Programie każdy Partner Mediowy udostępnia z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych.
 2. Partner Mediowy zobowiązany jest do realizacji Umowy zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, dobrymi obyczajami, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu www.twojcel.to, regulaminu Platformy, jak również posiadania wszelkich praw do treści jakimi posługuje się realizując Umowę.
 3. Niedozwolone jest podejmowanie przez Partnera Mediowego działań wprowadzających w błąd, stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwą praktykę rynkową, a w szczególności:
  1. naruszających godność ludzką;
  2. dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną lub narodowość;
  3. raniących przekonania religijne lub polityczne;
  4. zachęcających do naruszania lub łamania prawa;
  5. nawołujących do nienawiści;
  6. zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
  7. sprzyjających zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;
  8. promujących system sprzedaży lawinowej;
  9. wprowadzających Klientów w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do skorzystania ze Sklepu www.twojcel.to, w tym w szczególności wprowadzać Klientów w błąd, wskazując podczas swoich działań marketingowych, że Towary mają działanie lecznicze;
  10. naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;
  11. stanowiących przestępstwo lub wykroczenie w rozumieniu obecnie obowiązującego prawa;
  12. polegających na przeprowadzaniu Akcji na stronach internetowych w serwisach mogących negatywnie wpływać na wizerunek Reklamodawcy, w tym stronach internetowych dostępnych tylko dla pełnoletnich użytkowników.
 4. Zakazane jest dostarczanie treści bezprawnych w ramach Programu Afiliacyjnego.
 5. Niedozwolone jest  stosowanie urządzeń, programów czy jakichkolwiek systemów, które powodują nieuzasadnione naliczanie Wynagrodzenia.
 6. Partnerzy Mediowi są zobowiązani stosować się do wytycznych w zakresie prowadzenia Kampanii reklamowych zgodnie z regulaminami platform internetowych (np. Facebook, Google, Instagram) za pomocą których przeprowadzają poszczególne Akcje.
 7. Partnerzy Mediowi są zobowiązani odsyłać potencjalnych Klientów Sklepu jedynie do stron internetowych Reklamodawcy.
 8. Odpowiedzialność za działanie Platformy, w tym przeprowadzanie praca konserwacyjnych ponosi Prgamatic Ad.
 9. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy lub Zlecenia, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy lub Zlecenia jest następstwem działania siły wyższej.
 10. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za utracone korzyści, które mogłyby osiągnąć, gdyby szkoda nie nastąpiła.
 11. Partner Mediowy ponosi odpowiedzialność za przedstawiane przez siebie treści przy wykonywaniu Zlecenia, w szczególności, gdy nie są one zgodne z materiałami informacyjnymi dotyczącymi Kampanii, dostarczonymi przez Reklamodawcę. Reklamodawca nie ponosi odpowiedzialności w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 12. Partner Mediowy będący Konsumentem może odstąpić od umowy uczestnictwa w Programie bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 13. Partner Mediowy, o którym mowa w ppkt 9 powyżej, może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Reklamodawcę na stronie Sklepu.
 14. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym doszło do zawarcia umowy uczestnictwa w Programie.
 15. Reklamodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy uczestnictwa w programie Poleceń.
 16. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

IX. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Programu Afiliacyjnego można zgłaszać pisemnie na adres Reklamodawcy bądź elektronicznie na adres poczty elektronicznej: [email protected]
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane identyfikacyjne składającego oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Partner Mediowy będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected];
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przekazane w ramach Programu Afiliacyjnego dane osobowe Reklamodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności https://twojcel.to/polityka-prywatnosci.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na Stronach Internetowych Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Reklamodawca powiadamia na stronie głównej www.twojcel.to. Powiadomienie będzie zawierać zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia.
 3. W przypadku, gdy Partner mediowy będący konsumentem nie akceptuje zmian Regulaminu powinien zawiadomić Reklamodawcę, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Reklamodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Rodzaje modeli rozliczeniowych stosowanych w Zleceniach:

 1. CPL (Cost per Lead) - wynagrodzenie za wygenerowanie leada rozumianego, jako dane potencjalnego Klienta (np. adres e-mail) pozostawione na stronie Reklamodawcy, po przekierowaniu potencjalnego Klienta z danego Linku referencyjnego.
 2. CPC (Cost per Click) - Wynagrodzenie za kliknięcie przez potencjalnego Klienta w Link referencyjny.
 3. CPV (Cost per View) - Wynagrodzenie za obejrzenie przez potencjalnego Klienta fragmentu lub całego filmu lub zdjęcia, o których mowa  w pkt IV ppkt. 5a.
 4. CPS  (Cost  per  Sale) -  Wynagrodzenie za zakup Towarów  Reklamodawcy przez potencjalnego Klienta, za pośrednictwem Linku referencyjnego
 5. CPA (Cost per Action) - Wynagrodzenie za każdego innego rodzaju interakcję, jaką wygenerował potencjalny Klient w kontakcie z Linkiem referencyjnym.
 6. CPM (Cost per Mille) - Wynagrodzenie za interakcję rozliczane za każde 1000 odsłon przez potencjalnych Klientów
 7. FF (flat fee) - stałe, zryczałtowane Wynagrodzenie ustalone pomiędzy Reklamodawcą a Partnerem Mediowym
 8. Model hybrydowy - Wynagrodzenie za interakcje będące połączeniem różnych modeli rozliczeń.