I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako ,,Regulamin”) określa zasady funkcjonowania oraz ogólne warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej „Zostań Testerką/ Testerem TCT!” (dalej jako „Akcja promocyjna”/„Akcja”), organizowanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.twojcel.to (dalej jako: „Sklep”) przez SIMPLE DAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000928563, NIP 1231286824, REGON 147252437, BDO: 000539551, o kapitale zakładowym w wysokości: 631 372,80 zł, wpłaconym w całości (dalej jako ,,Sprzedawca”).

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu www.twojcel.to, dostępnego na stronie Sklepu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu www.twojcel.to, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin Akcji promocyjnej.

 3. Wyrazy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie Akcji promocyjnej mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego www.twojcel.to.

 4. Przystąpienie do Akcji promocyjnej jest dobrowolne.

 5. Kontakt ze Sprzedawcą może odbywać się:

 1. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: [email protected];

 2. korespondencyjnie pod adresem: ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno;

 3. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie.

 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.twojcel.to, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady uczestnictwa w Akcji promocyjnej, warunki Akcji promocyjnej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Uczestnictwo w Akcji promocyjnej jest bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. urządzenie z dostępem do Internetu,

 2. dostęp do poczty elektronicznej,

 3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script.

 1. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Uczestnika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Uczestnik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

 2. Sprzedawca oświadcza, że Konkurs nie jest sponsorowany ani administrowany przez Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą w Irlandii. Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą w Irlandii nie ponosi odpowiedzialności w związku z Konkursem względem jego Uczestników

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnikiem Akcji (dalej jako ,,Uczestnik”) może być osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Polski, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Akcja promocyjna trwa od 15 lutego 2023 roku od godziny 00.01 do 21 lutego 2023 roku do godziny 23.59.

 3. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej należy w czasie trwania Akcji, o którym mowa w ppkt. 2 powyżej, łącznie: 

  1. wykonać i przesłać Sprzedawcy, za pomocą formularza kontaktowego, dedykowanego dla tej Akcji promocyjnej, udostępnionego na Stronach Internetowych Sklepu lub w mediach społecznościowych prowadzonych przez Sprzedawcę, Zadanie zgłoszeniowe, o którym mowa w ppkt. 4 poniżej - dalej jako ,,Zadanie zgłoszeniowe” lub ,,Zgłoszenie

  2. zaakceptować niniejszy Regulamin. 

 4. Zgłoszenie powinno zawierać odpowiedź na pytanie: „Jaki jest Twój sprawdzony sposób na wzmocnienie odporności?

 5. Przez dokonanie Zgłoszenia rozumie się moment, w którym wykonane zostaną wszystkie wskazane w ppkt. 3 czynności, a Zgłoszenie zostanie przesłane do Sprzedawcy za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w tym ppkt. 

 6. Jedna osoba może wielokrotnie wypełniać formularz, o którym mowa w ppkt 3 powyżej.

 7. W przypadku, o którym mowa w ppkt. VI powyżej, do kolejnego Etapu może zakwalifikować się tylko jedno Zgłoszenie wysłane przez Uczestnika.

 8. Zgłoszenie wykonane po terminie lub niezgodne z Regulaminem (w tym przez podmioty niespełniające warunków udziału w Akcji), jak również Zgłoszenia, o których mowa w ppkt. 8 i 9 poniżej, nie biorą udziału w Akcji. Sprzedawca weryfikuje spełnienie przez Uczestnika warunków udziału w Akcji. 

 9. W ramach udziału w Akcji niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.

 10. Zgłoszenie nie może ponadto:

  1. zawierać antyreklamy Sprzedawcy, jego działalności, produktów lub marek lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Sprzedawcy,

  2. naruszać dóbr osobistych Sprzedawcy lub osób trzecich,

  3. zawierać treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  4. zawierać treści wulgarnych,

  5. zawierać treści niezwiązanych z Akcją,

  6. nosić znamion niezamówionej informacji handlowej (SPAM),

  7. zawierać link lub jakiekolwiek odnośniki do innych stron.

 III. PRZEBIEG AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Akcja promocyjna dzieli się na dwa etapy (dalej jako  „Etap”).

 2. Pierwszy Etap rozpoczyna się  15 lutego 2023 roku od godziny 00.01 i trwa do 21 lutego 2023 roku do godziny 23.59 i polega na przesłaniu przez Uczestników Zgłoszenia.

 3. Po zakończeniu pierwszego Etapu Akcji, powołana na potrzeby niniejszej Akcji, komisja, wyłoni dziesięciu Uczestników Akcji, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego Etapu Akcji.

 4. Uczestnikami zakwalifikowanymi do drugiego Etapu Akcji, komisja wyłoni spośród Uczestników, którzy przesłali najciekawsze Zgłoszenia, jako kryterium wyboru przyjmując oryginalność, pomysłowość, kreatywność, wysoki poziom merytoryczny odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w pkt. II ppkt 4 Regulaminu.

 5. Obrady komisji są tajne.

 6. Uczestnicy wybrani do drugiego Etapu Akcji (dalej jako „Testerzy”), zostaną poinformowani przez Sprzedawcę o zakwalifikowaniu do drugiego Etapu za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego przez Uczestnika w formularzu, o którym mowa w pkt II ppkt 3 Regulaminu najpóźniej 23 lutego 2023 roku.

 7. Warunkiem uczestnictwa w drugim Etapie Akcji, jest również przesłanie Sprzedawcy adresu wysyłkowego, na który Sprzedawca prześle Testerowi Materiały promocyjne, potrzebne do udziału w  drugim Etapie Akcji.

 8. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Materiałami promocyjnymi są Towary dostępne w Sklepie.

 9. Drugi Etap Akcji trwa od 23 lutego 2023 roku od godziny 00.01 i trwa do 08 marca 2023 roku do godziny 23.59 i polega na przetestowaniu Materiałów promocyjnych przesłanych Testerowi i sporządzeniu Recenzji nt. testowanych Materiałów promocyjnych.

 10. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Recenzją jest:

  1. opinia Testera nt. testowanych Materiałów promocyjnych, sporządzona w formie pisemnej, licząca min. 250 słów, przesłana do Sprzedawcy w pliku PDF;

  2. zdjęcie wykonane przez Testera w jakości FHD.

 11. Testerzy przesyłają na wskazany przez Sprzedawcę adres poczty elektronicznej Recenzję, najpóźniej 8 marca 2023 roku.

 12. Do Recenzji stosuje się odpowiednio pkt II ppkt 8 i 9 niniejszego Regulaminu.

 13. Sprzedawca ma prawo zweryfikować Recenzję i zwrócić się do Testera z prośbą o dokonanie poprawek w Recenzji.

 14. Poprawki nie będą dotyczyć oceny testowanych Materiałów promocyjnych przez Testera.

 15. Tester, przesyłając Recenzję, wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę w Sklepie i na jego mediach społecznościowych, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

 16. Po otrzymaniu i zatwierdzeniu przez Sprzedawcę Recenzji, Sprzedawca w ciągu 7 dni roboczych prześle Testerowi nagrodę (dalej jako: „Nagroda”) w postaci podarunkowego o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) do sieci sklepów SMYK, prowadzonych przez SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie (NIP 5252159820).

IV. REKLAMACJE

 1. Każdemu Uczestnikowi biorącemu udział w Akcji promocyjnej przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji promocyjnej z niniejszym Regulaminem, która może zostać złożona na piśmie na adres: ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: [email protected].

 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika oraz powód reklamacji. 

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

 4. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może:

  1. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem a Sprzedawcą, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected];

  2. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. Prawo do odstąpienia od Umowy jest wyłączone w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.VI. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Poprzez dokonanie Zgłoszenia lub przesłanie Recenzji, Uczestnik  oświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do przesyłanych treści, nie naruszają one praw osób trzecich, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a Uczestnik jest uprawniony do udzielenia Sprzedawcy w ich zakresie licencji, o której mowa w niniejszym pkt VI.

 2. Uczestnik, poprzez publikację Zgłoszenia lub przesłanie Recenzji, wyraża zgodę na bezpłatne udzielenie Sprzedawcy licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych do treści ujętej w Zgłoszeniu lub Recenzji, na wszystkich znanych w dniu przesłania Zgłoszenia lub Recenzji polach eksploatacji, w szczególności: 

  1. prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów, 

  2. wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet, 

  3. prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych, 

  4. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

  5. zwielokrotnienie i rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

  6. prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego; 

  7. prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje.

 3. Uczestnik oświadcza, że treści prezentowane przez niego w ramach Zgłoszenia konkursowego lub Recenzji nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich i innych, jakichkolwiek osób trzecich.

 4. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania Testerowi Nagrody, Sprzedawca nabywa autorskie prawa majątkowe do treści zgłoszonych do Akcji przez Uczestnika oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych i na następujących polach eksploatacji: 

  1. utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych oraz prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów, 

  2. wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, 

  3. prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych, 

  4. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

  5. zwielokrotnienie i rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

  6. prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego; 

  7. prawo publicznego wykonywania lub odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje,

  8. nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), 

  9. korzystanie w zakresie promocji i reklamy.

 5. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do treści Zgłoszenia lub Recenzji, o którym mowa w ppkt.  powyżej, Testerom nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Akcji Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Testera z tego tytułu.

 6. Sprzedawca nie ma obowiązku wykorzystania treści zgłoszonych do Akcji przez Uczestnika na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.


VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w  Sklepie Internetowym.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie www.twojcel.to.

 2. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału z Akcji i- po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego – Uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu  lub prowadzi działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Akcji. Niezależnie od tego Uczestnik może  zostać w takim wypadku pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa. 

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Uczestnikiem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

 5. Sprzedawca ma prawo do modyfikacji treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez klientów uczestniczących w Akcji. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje na stronach Sklepu internetowego poprzez informacje zawierającą zestawienie zmian co najmniej na 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

Loading...