I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako ,,Regulamin”) określa zasady funkcjonowania oraz ogólne warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej „Metamorfoza z Twój Cel To” (dalej jako „Akcja promocyjna”/„Akcja”), organizowanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.twojcel.to (dalej jako: „Sklep”) przez SIMPLE DAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000928563, NIP 1231286824, REGON 147252437, BDO: 000539551, o kapitale zakładowym w wysokości: 631 372,80 zł, wpłaconym w całości (dalej jako ,,Sprzedawca”).

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu www.twojcel.to, dostępnego na stronie Sklepu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu www.twojcel.to, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin Akcji promocyjnej.

 3. Wyrazy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie Akcji promocyjnej mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego www.twojcel.to.

 4. Przystąpienie do Akcji promocyjnej jest dobrowolne.

 5. Kontakt ze Sprzedawcą może odbywać się:

 1. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: [email protected];

 2. korespondencyjnie pod adresem: ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno;

 3. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie.

 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.twojcel.to, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady uczestnictwa w Akcji promocyjnej, warunki Akcji promocyjnej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Uczestnictwo w Akcji promocyjnej jest bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. urządzenie z dostępem do Internetu,

 2. dostęp do poczty elektronicznej,

 3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script.

 1. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Uczestnika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Uczestnik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 


 II. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnikiem Akcji (dalej jako ,,Uczestnik”) może być osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Polski, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Akcja promocyjna trwa od 09 lutego 2023 roku od godziny 00.01 do 31 grudnia 2023 roku do godziny 23.59.

 3. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej należy w czasie trwania Akcji, o którym mowa w ppkt. 2 powyżej, łącznie: 

  1. wykonać i przesłać Sprzedawcy, za pomocą formularza dostępnego na stronie www.twojcel.to zdjęcie przedstawiające metamorfozę: przed i po, będące efektem suplementacji Twój Cel To - dalej jako ,,Zgłoszenie

  2. zaakceptować niniejszy Regulamin. 

 4. Zgłoszenie powinno zostać przygotowane ze starannością oraz spełniać założenia Sprzedawcy.

 5. Zdjęcia na Uczestnika nie powinny:

  1. zawierać treści, które mogą zostać uznane za pornograficzne;

  2. naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego bądź praw osób trzecich;

  3. naruszać innych postanowień Regulaminu, a także być sprzeczne z celem Konkursu. 

 6. Uczestnik obowiązany jest posiadać pełnię majątkowych praw autorskich do Zdjęcia, a także prawo do rozpowszechniania utrwalonego na zdjęciu wizerunku w taki sposób, by udział w Akcji nie naruszał praw osób trzecich lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 7. Przez dokonanie Zgłoszenia rozumie się moment, w którym wykonane zostaną wszystkie wskazane w ppkt. 10 czynności, a Zgłoszenie zostanie przesłane do Sprzedawcy za pomocą formularza, o którym mowa w tym ppkt. 10.

 8. Po prawidłowym wypełnieniu formularza przez Uczestnika oraz zaakceptowaniu wprowadzonych danych zgłoszenia, w wiadomości przesłanej na podany adres e-mail, do 24 godzin - Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z kodem promocyjnym uprawniającym do skorzystania z 15% rabatu na jedno zamówienie w sklepie online www.twojcel.to.

 9. Jedna osoba może wypełnić formularz tylko raz w ramach każdego z Etapów, o którym mowa w ppkt. 10 poniżej.

 10. Akcja podzielona jest na etapy:
  1 etap: 09.02 - 28.02.2023 r.
  2 etap: 01.03 -31.03.2023 r.
  3 etap: 01.04 - 30.04.2023 r.
  4 etap: 01.05 - 31.05.2023 r.
  5 etap: 01.06 - 30.06.2023 r.
  6 etap: 01.07 -31.07.2023 r.
  7 etap: 01.08 - 31.08.2023 r.
  8 etap: 01.09 - 30.09.2023 r.
  9 etap: 01.10 - 31.10.2023 r.
  10 etap: 01.11 - 30.11.2023 r.
  11 etap: 01.12 -31.12.2023 r.

 1. Zgłoszenie wykonane po terminie lub niezgodne z Regulaminem (w tym przez podmioty niespełniające warunków udziału w Akcji), nie biorą udziału w Akcji. Sprzedawca weryfikuje spełnienie przez Uczestnika warunków udziału w Akcji. 

 2. W ramach udziału w Akcji niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.

 3. Zgłoszenie nie może ponadto:

  1. zawierać antyreklamy Sprzedawcy, jego działalności, produktów lub marek lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Sprzedawcy,

  2. naruszać dóbr osobistych Sprzedawcy lub osób trzecich,

  3. zawierać treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  4. zawierać treści wulgarnych,

  5. zawierać treści niezwiązanych z Akcją,

  6. nosić znamion nie zamówionej informacji handlowej (SPAM),

  7. zawierać link lub jakiekolwiek odnośniki do innych stron.

 4. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych wydatków poniesionych przez Uczestników Konkursu. Organizator nie przewiduje nagród za samo uczestnictwo w Konkursie.

 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. małżonek, dzieci, rodzice, oraz rodzeństwo (w tym i rodzeństwo przyrodnie). Uczestnikami Konkursu nie mogą również być osoby wchodzące w skład Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

 6. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się bezwarunkowo przyjąć i stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu, z którymi można zapoznać się na Stronie.

III. PRZEBIEG AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Akcja promocyjna dzieli się na 11 etapów (dalej jako  „Etap”).

 2. W ppkt. 10 wskazano ich ramy czasowe.

 3. Procedura wyznaczania Zwycięzcy danego etapu nastąpi tylko wtedy, gdy w danym Etapie weźmie udział nie mniej niż 10 Uczestników. Przez Uczestnika, rozumiemy 1 zgłoszenie w ramach 1 etapu Akcji. 

 4. Po zakończeniu każdego z Etapów Akcji, powołana na potrzeby niniejszej Akcji, komisja, wyłoni Uczestnika, który zostanie nagrodzony. Podczas trwania całej Akcji, zostanie wyłonionych w sumie - 11 laureatów. 

 5. Przy wyłonieniu Zwycięzcy każdego Etapu, zostanie wykorzystany przelicznik:na
  końcowy werdykt, wpływ będą miały:

 • liczba oddanych głosów - 50% oceny całościowej;

 • ocena jury, które będzie kierowało się w swoim wyborze aspektami merytorycznymi oraz jakościowymi przedstawionej metamorfozy - 50% oceny końcowej.

 1. Obrady komisji są tajne.

IV. NAGRODY

 1. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni na stronie www. Zwycięzca danego Etapu zostanie poinformowany o wygranej do 7 dni roboczych, od dnia zakończenia danego etapu ppkt.10.

 2. W konkursie Organizator wyłoni 11 laureatów, przy czym każdemu Laureatowi przysługuje jedna nagroda. Przyjęto zasadę: 1 etap - 1 laureat.

1 miejsce x Nagroda główna: (11 Laureatów)

Voucher o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych) na zakupy w sklepie Twój Cel To oraz Planer ,,Zaplanuj swój sukces z TCT”.

 1. Sposób i termin przekazania Nagród uzgodniony zostanie pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem. Przy czym Organizator zobowiązuje się do ich przekazania w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakończenia Etapu ppkt.8, chyba, że będzie to znacznie utrudnione z powodu przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 2. Organizator zastrzega, że żaden Uczestnik nie jest uprawniony do zamiany nagrody na inną, ani do wypłaty jej ekwiwalentu w formie pieniężnej lub rzeczowej.

 3. Przyznana nagroda nie może również zostać wymieniona na inną. Nagroda jest przyznawana danej osobie i nie może zostać na nikogo scedowana przez Zwycięzcę.

 4. Nagrody, które nie zostały odebrane z jakiegokolwiek powodu, pozostają własnością Organizatora. W przypadku odrzucenia nagrody, również pozostaje ona własnością Organizatora.

V. REKLAMACJE

 1. Każdemu Uczestnikowi biorącemu udział w Akcji promocyjnej przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji promocyjnej z niniejszym Regulaminem, która może zostać złożona na piśmie na adres: ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: [email protected].

 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika oraz powód reklamacji. 

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

 4. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może:

  1. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem a Sprzedawcą, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected];

  2. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. Prawo do odstąpienia od Umowy jest wyłączone w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

VII. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Poprzez dokonanie Zgłoszenia lub przesłanie Recenzji, Uczestnik  oświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do przesyłanych treści, nie naruszają one praw osób trzecich, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a Uczestnik jest uprawniony do udzielenia Sprzedawcy w ich zakresie licencji, o której mowa w niniejszym pkt VI.

 2. Uczestnik, poprzez publikację Zgłoszenia wyraża zgodę na bezpłatne udzielenie Sprzedawcy licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych do treści ujętej w Zgłoszeniu lub Recenzji, na wszystkich znanych w dniu przesłania Zgłoszenia lub Recenzji polach eksploatacji, w szczególności: 

  1. prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów, 

  2. wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet, 

  3. prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych, 

  4. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

  5. zwielokrotnienie i rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

  6. prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego; 

  7. prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje.

 3. Uczestnik oświadcza, że treści prezentowane przez niego w ramach Akcji nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich i innych, jakichkolwiek osób trzecich.

 4. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania Nagrody, Sprzedawca nabywa autorskie prawa majątkowe do treści zgłoszonych do Akcji przez Uczestnika oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych i na następujących polach eksploatacji: 

  1. utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych oraz prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów, 

  2. wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, 

  3. prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych, 

  4. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

  5. zwielokrotnienie i rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

  6. prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego; 

  7. prawo publicznego wykonywania lub odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje,

  8. nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), 

  9. korzystanie w zakresie promocji i reklamy.

 5. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do treści Zgłoszenia, Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie. 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w  Sklepie Internetowym.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie www.twojcel.to.

 2. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału z Akcji i- po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego – Uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu  lub prowadzi działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Akcji. Niezależnie od tego Uczestnik może  zostać w takim wypadku pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa. 

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Uczestnikiem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

 5. Sprzedawca ma prawo do modyfikacji treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez klientów uczestniczących w Akcji. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje na stronach Sklepu internetowego poprzez informacje zawierającą zestawienie zmian co najmniej na 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Metamorfoza z Twój Cel To”

 1.  

 2.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako ,,Regulamin”) określa zasady funkcjonowania oraz ogólne warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej „Metamorfoza z Twój Cel To” (dalej jako „Akcja promocyjna”/„Akcja”), organizowanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.twojcel.to (dalej jako: „Sklep”) przez SIMPLE DAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000928563, NIP 1231286824, REGON 147252437, BDO: 000539551, o kapitale zakładowym w wysokości: 631 372,80 zł, wpłaconym w całości (dalej jako ,,Sprzedawca”).

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu www.twojcel.to, dostępnego na stronie Sklepu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu www.twojcel.to, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin Akcji promocyjnej.

 3. Wyrazy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie Akcji promocyjnej mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego www.twojcel.to.

 4. Przystąpienie do Akcji promocyjnej jest dobrowolne.

 5. Kontakt ze Sprzedawcą może odbywać się:

 1. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: [email protected];

 2. korespondencyjnie pod adresem: ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno;

 3. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie.

 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.twojcel.to, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady uczestnictwa w Akcji promocyjnej, warunki Akcji promocyjnej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Uczestnictwo w Akcji promocyjnej jest bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. urządzenie z dostępem do Internetu,

 2. dostęp do poczty elektronicznej,

 3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script.

 1. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Uczestnika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Uczestnik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

 1.  WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnikiem Akcji (dalej jako ,,Uczestnik”) może być osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Polski, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Akcja promocyjna trwa od 09 lutego 2023 roku od godziny 00.01 do 31 grudnia 2023 roku do godziny 23.59.

 3. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej należy w czasie trwania Akcji, o którym mowa w ppkt. 2 powyżej, łącznie: 

  1. wykonać i przesłać Sprzedawcy, za pomocą formularza dostępnego na stronie www.twojcel.to zdjęcie przedstawiające metamorfozę: przed i po, będące efektem suplementacji Twój Cel To - dalej jako ,,Zgłoszenie”

  2. zaakceptować niniejszy Regulamin. 

 4. Zgłoszenie powinno zostać przygotowane ze starannością oraz spełniać założenia Sprzedawcy.

 5. Zdjęcia na Uczestnika nie powinny:

  1. zawierać treści, które mogą zostać uznane za pornograficzne;

  2. naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego bądź praw osób trzecich;

  3. naruszać innych postanowień Regulaminu, a także być sprzeczne z celem Konkursu. 

 6. Uczestnik obowiązany jest posiadać pełnię majątkowych praw autorskich do Zdjęcia, a także prawo do rozpowszechniania utrwalonego na zdjęciu wizerunku w taki sposób, by udział w Akcji nie naruszał praw osób trzecich lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 7. Przez dokonanie Zgłoszenia rozumie się moment, w którym wykonane zostaną wszystkie wskazane w ppkt. 10 czynności, a Zgłoszenie zostanie przesłane do Sprzedawcy za pomocą formularza, o którym mowa w tym ppkt. 10.

 8. Po prawidłowym wypełnieniu formularza przez Uczestnika oraz zaakceptowaniu wprowadzonych danych zgłoszenia, w wiadomości przesłanej na podany adres e-mail, do 24 godzin - Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z kodem promocyjnym uprawniającym do skorzystania z 15% rabatu na jedno zamówienie w sklepie online www.twojcel.to.

 9. Jedna osoba może wypełnić formularz tylko raz w ramach każdego z Etapów, o którym mowa w ppkt. 10 poniżej.

 10. Akcja podzielona jest na etapy:
  1 etap: 09.02 - 28.02.2023 r.
  2 etap: 01.03 -31.03.2023 r.

 3 etap: 01.04 - 30.04.2023 r.
4 etap: 01.05 - 31.05.2023 r.
5 etap: 01.06 - 30.06.2023 r.
6 etap: 01.07 -31.07.2023 r.
7 etap: 01.08 - 31.08.2023 r.
8 etap: 01.09 - 30.09.2023 r.
9 etap: 01.10 - 31.10.2023 r.
10 etap: 01.11 - 30.11.2023 r.
11 etap: 01.12 -31.12.2023 r.


 1. Zgłoszenie wykonane po terminie lub niezgodne z Regulaminem (w tym przez podmioty niespełniające warunków udziału w Akcji), nie biorą udziału w Akcji. Sprzedawca weryfikuje spełnienie przez Uczestnika warunków udziału w Akcji. 

 2. W ramach udziału w Akcji niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.

 3. Zgłoszenie nie może ponadto:

  1. zawierać antyreklamy Sprzedawcy, jego działalności, produktów lub marek lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Sprzedawcy,

  2. naruszać dóbr osobistych Sprzedawcy lub osób trzecich,

  3. zawierać treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  4. zawierać treści wulgarnych,

  5. zawierać treści niezwiązanych z Akcją,

  6. nosić znamion nie zamówionej informacji handlowej (SPAM),

  7. zawierać link lub jakiekolwiek odnośniki do innych stron.

 4. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych wydatków poniesionych przez Uczestników Konkursu. Organizator nie przewiduje nagród za samo uczestnictwo w Konkursie.

 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. małżonek, dzieci, rodzice, oraz rodzeństwo (w tym i rodzeństwo przyrodnie). Uczestnikami Konkursu nie mogą również być osoby wchodzące w skład Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

 6. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się bezwarunkowo przyjąć i stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu, z którymi można zapoznać się na Stronie.

 1.  PRZEBIEG AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Akcja promocyjna dzieli się na 11 etapów (dalej jako  „Etap”).

 2. W ppkt. 10 wskazano ich ramy czasowe.

 3. Procedura wyznaczania Zwycięzcy danego etapu nastąpi tylko wtedy, gdy w danym Etapie weźmie udział nie mniej niż 10 Uczestników. Przez Uczestnika, rozumiemy 1 zgłoszenie w ramach 1 etapu Akcji. 

 4. Po zakończeniu każdego z Etapów Akcji, powołana na potrzeby niniejszej Akcji, komisja, wyłoni Uczestnika, który zostanie nagrodzony. Podczas trwania całej Akcji, zostanie wyłonionych w sumie - 11 laureatów. 

 5. Przy wyłonieniu Zwycięzcy każdego Etapu, zostanie wykorzystany przelicznik:
  na końcowy werdykt, wpływ będą miały:

 • liczba oddanych głosów - 50% oceny całościowej;

 • ocena jury, które będzie kierowało się w swoim wyborze aspektami merytorycznymi oraz jakościowymi przedstawionej metamorfozy - 50% oceny końcowej.

 1. Obrady komisji są tajne.


IV. NAGRODY


 1. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni na stronie www. Zwycięzca danego Etapu zostanie poinformowany o wygranej do 7 dni roboczych, od dnia zakończenia danego etapu ppkt.10.

 2. W konkursie Organizator wyłoni 11 laureatów, przy czym każdemu Laureatowi przysługuje jedna nagroda. Przyjęto zasadę: 1 etap - 1 laureat.

1 miejsce x Nagroda główna: (11 Laureatów)

Voucher o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych) na zakupy w sklepie Twój Cel To oraz Planer ,,Zaplanuj swój sukces z TCT”.

 1. Sposób i termin przekazania Nagród uzgodniony zostanie pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem. Przy czym Organizator zobowiązuje się do ich przekazania w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakończenia Etapu ppkt.8, chyba, że będzie to znacznie utrudnione z powodu przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 2. Organizator zastrzega, że żaden Uczestnik nie jest uprawniony do zamiany nagrody na inną, ani do wypłaty jej ekwiwalentu w formie pieniężnej lub rzeczowej.

 3. Przyznana nagroda nie może również zostać wymieniona na inną. Nagroda jest przyznawana danej osobie i nie może zostać na nikogo scedowana przez Zwycięzcę.

 4. Nagrody, które nie zostały odebrane z jakiegokolwiek powodu, pozostają własnością Organizatora. W przypadku odrzucenia nagrody, również pozostaje ona własnością Organizatora.

V. REKLAMACJE

 1. Każdemu Uczestnikowi biorącemu udział w Akcji promocyjnej przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji promocyjnej z niniejszym Regulaminem, która może zostać złożona na piśmie na adres: ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: [email protected].

 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika oraz powód reklamacji. 

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

 4. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może:

  1. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem a Sprzedawcą, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected];

  2. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. Prawo do odstąpienia od Umowy jest wyłączone w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.


VII. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Poprzez dokonanie Zgłoszenia lub przesłanie Recenzji, Uczestnik  oświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do przesyłanych treści, nie naruszają one praw osób trzecich, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a Uczestnik jest uprawniony do udzielenia Sprzedawcy w ich zakresie licencji, o której mowa w niniejszym pkt VI.

 2. Uczestnik, poprzez publikację Zgłoszenia wyraża zgodę na bezpłatne udzielenie Sprzedawcy licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych do treści ujętej w Zgłoszeniu lub Recenzji, na wszystkich znanych w dniu przesłania Zgłoszenia lub Recenzji polach eksploatacji, w szczególności: 

  1. prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów, 

  2. wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet, 

  3. prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych, 

  4. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

  5. zwielokrotnienie i rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

  6. prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego; 

  7. prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje.

 3. Uczestnik oświadcza, że treści prezentowane przez niego w ramach Akcji nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich i innych, jakichkolwiek osób trzecich.

 4. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania Nagrody, Sprzedawca nabywa autorskie prawa majątkowe do treści zgłoszonych do Akcji przez Uczestnika oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych i na następujących polach eksploatacji: 

  1. utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych oraz prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów, 

  2. wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, 

  3. prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych, 

  4. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

  5. zwielokrotnienie i rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

  6. prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego; 

  7. prawo publicznego wykonywania lub odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje,

  8. nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), 

  9. korzystanie w zakresie promocji i reklamy.

 5. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do treści Zgłoszenia, Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie. VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w  Sklepie Internetowym.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie www.twojcel.to.

 2. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału z Akcji i- po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego – Uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu  lub prowadzi działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Akcji. Niezależnie od tego Uczestnik może  zostać w takim wypadku pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa. 

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Uczestnikiem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

 5. Sprzedawca ma prawo do modyfikacji treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez klientów uczestniczących w Akcji. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje na stronach Sklepu internetowego poprzez informacje zawierającą zestawienie zmian co najmniej na 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

Loading...