Darmowa przesyłka do paczkomatów dla zamówień od 129 PLN

Program Partnerski – Regulamin

Regulamin Programu Partnerskiego Twój Cel To

Program Partnerski Twój Cel To jest własnością firmy Simple Day Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, KRS 0000510642 NIP 1231286824 REGON 147252437. Umowa Programu Partnerskiego Twój Cel To zostaje zawarta poprzez przystąpienie do Programu Partnerskiego Twój Cel To pomiędzy Partnerem a Simple Day Sp. z o.o. i określa warunki, na jakich prowadzona jest współpraca. Regulamin jest prawnym porozumieniem między Simple Day Sp. z o.o. a Partnerem, który potwierdza, że przeczytał, rozumie i zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu. Jeśli Partner nie zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu nie powinien przystępować do Programu Partnerskiego Twój Cel To i akceptować niniejszych postanowień.

I. Definicje.

1. Program Partnerski Twój Cel To: program prowadzony przez Simple Day Sp. z o.o., który umożliwia uzyskiwanie przez Partnerów profitów w postaci prowizji z pośrednictwa w sprzedaży produktów dostępnych na stronie internetowej: https://twojcel.to

2. Regulamin: niniejszy Regulamin.

3. Organizator: Simple Day Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, KRS 0000510642 NIP 1231286824 REGON 147252437, e-mail: partnerzy@twojcel.to

4. Partner: Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce oraz pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce, a także osoba prawna. Osoba, która posiada Konto Partnera w sklepie internetowym https://twojcel.to i która zastosowała Link Partnerski lub Banery w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.

5. Konto Partnera: oznacza tę część serwisu, do której Partner ma indywidualny dostęp po poprawnym zarejestrowaniu się na stronie https://twojcel.to/program-partnerski-rejestracja . Konto Partnera zawiera zakładki, w których znajdują się informacje na temat przekierowań Partnera, pomyślnych konwersji (dokonanych zakupów przez link Partnera) z przekierowań oraz uzyskanych prowizji przez Partnera. Ponadto, za pomocą Konto Partnera, Partner ma możliwość wygenerowania unikalnych linków partnerskich (do udostępniania) oraz pobrania banerów do pośredniczenia w sprzedaży produktów. Partner ma też możliwość edycji danych kontaktowych oraz śledzenia statusu wypłat prowizji.

6. Produkty: produkty oferowane przez Organizatora udostępnione do sprzedaży na https://twojcel.to .

7. Banery:materiały reklamowe przeznaczone do umieszczania na stronach internetowych Partnerów.

8. Link partnerski: unikalny link wygenerowany przez Partnera w Koncie Partnera.

9. Kampania: akcja promocyjna tworzona przez Partnera.

10. Statystyki narzędzie umożliwiające śledzenie efektów Kampanii.

II. Partnerstwo w Programie Partnerskim Twój Cel To

1. Warunkiem przystąpienia do Programu Partnerskiego Twój Cel To jest założenie Konta Partnera podczas rejestracji na stronie internetowej: https://twojcel.to/program-partnerski-rejestracja. Warunkiem przystąpienia do Programu Partnerskiego Twój Cel To jest także akceptacja niniejszego Regulaminu.

2. W Programie mogą uczestniczyć:

a) Osoby fizyczne

3. W formularzu rejestracyjnym, którego wypełnienie i akceptacja skutkuje założeniem Konta Partnera, należy podać obowiązkowo: imię, nazwisko, dane kontaktowe w tym adres e-mail, oraz login i hasło.

4. Akceptacja Regulaminu równoznaczna jest ze zrozumieniem i przyjęciem reguł obowiązujących w Programie Partnerskim Twój Cel To.

5. Udział w Programie Partnerskim jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny, polega na prawidłowym i zgodnym ze stanem faktycznym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, przy zakładaniu Konta Partnera.

6. Program Partnerski Twój Cel To służy promowaniu produktów Organizatora.

III. Prawa i obowiązki Partnera

1. Partner przystępujący do Programu Partnerskiego Twój Cel To zobligowany jest przez cały okres użytkowania Programu przestrzegać zasad i reguł w nim określonych.

2. Partner przystępując do Programu Partnerskiego Twój Cel To wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do uczestniczenia w Programie Partnerskim Twój Cel To, ze względu na uzasadniony interes prawny Organizatora.

3. Organizator udziela Partnerowi licencji na korzystanie z materiałów reklamowych zawartych w Programie Partnerskim Twój Cel To dotyczących promowanych produktów i sklepu https://twojcel.to oraz wykorzystywanie ich na swoich stronach internetowych, blogach, portalach społecznościowych, itp. w celu promocji i zwiększenia sprzedaży.

4. Niedozwolone jest kopiowanie treści stron produktów promowanych w Programie Partnerskim Twój Cel To. Do promowania produktów Partner może wykorzystywać materiały znajdujące się na Koncie Partnera.

5. Partner zobowiązany jest na bieżąco aktualizować zawartość swoich stron internetowych, blogów, portali społecznościowych tak, aby zachować spójność i dokładność z materiałami udostępnionymi w Programie Partnerskim Twój Cel To.

6. Utrzymanie i aktualizacja stron internetowych Partnera jest wyłączną kwestią Partnera i to on jest za nią odpowiedzialny.

7. Partner zgadza się na monitorowanie przez Twój Cel To swoich stron internetowych oraz zobowiązuje się także do szczegółowego przedstawienia źródła ruchu, jeżeli taką prośbę wystosuje Organizator.

8. Partner zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymogów Prawa obowiązujących na Rynkach, na których promuje produkty.

9. Niedozwolone jest wykorzystywanie nazwy, logo, brandu Twój Cel To bez uzyskania zgody Organizatora.

10. Partner może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi.

11. Po zakończeniu współpracy z Programem Partnerskim Twój Cel To, Partner jest zobowiązany do usunięcia linków i banerów partnerskich wygenerowanych z Programu Partnerskiego Twój Cel To.

12. Każdy Partner może posiadać tylko jedno Konto Partnera.

IV. Prawa i Obowiązki Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania prawa w zakresie prowadzenia Programu Partnerskiego Twój Cel To, w tym ochrony danych osobowych i szczegółów dotyczących wypłacanych prowizji.

2. Organizator jest odpowiedzialny za rzetelne prowadzenie i rozliczanie sprzedaży produktów poleconych przez Partnerów.

3. Organizator gwarantuje unikalność linków do tworzenia kampanii reklamowych dla Partnerów.

4. Organizator zobowiązuje się dostarczać i na bieżąco aktualizować materiały reklamowe.

5. Organizator zobowiązuje się informować Partnerów o zmianach w funkcjonowaniu Programu Partnerskiego Twój Cel To.

6. Organizator zapewni wsparcie techniczne, administracyjne a także pomoc w zakresie posługiwania się Programem Partnerskim Twój Cel To dla zarejestrowanych użytkowników.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Partnera do grona członków Programu Partnerskiego bez podania przyczyny, a także do usunięcia konta Partnera w przypadku złamania zasad Regulaminu lub innych norm prawnych.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub opóźnienia w wypłacaniu prowizji w przypadku, gdy dane Partnera nie zostały przez niego podane poprawnie.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do niewypłacenia prowizji Partnerowi w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że działa on niezgodnie z Regulaminem.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do niewypłacenia prowizji za zamówienia złożone po dacie odstąpienia Partnera od Programu Partnerskiego.

V. Konto Partnera

1. Organizator udostępnia Partnerowi Konto Partnera dostępne po zalogowaniu na stronie internetowej: https://twojcel.to/program-partnerski-logowanie umożliwiające:

● pobranie gotowych reklam (banerów)

● generowanie unikalnych linków partnerskich

● sprawdzenie zgromadzonych prowizji

● sprawdzenie wypłaconych prowizji

● edycję danych kontaktowych

● sprawdzenie różnorodnych statystyk

VI. Prowizje

1. Przystąpienie do Programu Partnerskiego Twój Cel To daje możliwość generowania unikalnych linków i pobierania banerów na podstawie których rozliczana jest sprzedaż.

2. Link Partnera jest unikatowym kodem przypisanym bezpośrednio do Partnera i jest używany przez niego do promowania produktów Organizatora.

3. Do promocji każdego produktu Partner zobowiązany jest wygenerować osobny Link Partnerski.

4. Prowizja zostaje naliczona Partnerowi na podstawie zrealizowanego (opłaconego) zamówienia pochodzącego z unikalnego linku Partnera ze sklepu Organizatora, od całkowitej sumy kwoty netto produktów, nie wliczając w to kosztów przesyłki.

5. Wysokość prowizji wynosi:

a) Ranga Srebrna: 10% (prowizja podstawowa przyporządkowana Partnerowi po rejestracji w Programie Partnerskim Twój Cel To)

b) Ranga Złota: 15% (prowizja aktywna powyżej 100 naliczonych prowizji od zrealizowanych (opłaconych) zamówień.

c) Ranga Platynowa: 20% (prowizja aktywna powyżej 300 naliczonych prowizji od zrealizowanych (opłaconych) zamówień.

6. Partner otrzymuje prowizję na wskazany numer rachunku bankowego i jest zobowiązany na podstawie art 10 ust 1 pkt 6  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do samodzielnego rozliczenia się z uzyskanych przychodów, może to zrobić na proponowane przez Organizatora 2 sposoby:

a) Rozliczyć się na zasadach ogólnych, przychód taki należy opodatkować według skali podatkowej, jako przychód z „innej” działalności. Przy rozliczeniu można uwzględnić kwotę wolną od podatku oraz ewentualne koszty uzyskania przychodu. Nie ma natomiast konieczności wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy obliczanych od przychodów, podatek do zapłaty wynika z zeznania rocznego.

b) Rozliczyć się jak z najmu, czyli zysku z najmu powierzchni reklamowej np. baner na prywatnym blogu można rozliczać jak najem i opodatkować stawką ryczałtową 8,5%. Ta opcja nie dotyczy jednak najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W tej wersji partner zobowiązany jest do wpłacania zaliczek na podatek w ciągu roku.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości prowizji. Tym samym Organizator jest zobligowany do poinformowania Partnera na minimum 30 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana nie wywiera skutków na prowizje już uzyskane przez Partnera w momencie wprowadzenia takiej zmiany.

8. Prowizja jest naliczona w momencie opłacenia zamówienia przez kupującego produkt polecony przez unikalny link Partnera oraz zrealizowania zamówienia przez Organizatora.

9. Prowizja zostaje anulowana na koncie Partnera, w momencie, gdy kupujący nie dokona płatności za zamówienie lub dokona ustawowego zwrotu zakupionego produktu.

10. Prowizje wypłacane są raz w miesiącu do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

11. Partner ma możliwość śledzenia rozliczeń na swoim Koncie Partnera.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość niewypłacenia prowizji Partnerowi, który generuje swoje prowizje niezgodnie z Regulaminem.

VII. Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest poświadczeniem porozumienia zawartego między Organizatorem a Partnerem przystępującym do Programu Partnerskiego Twój Cel To i zastępuje wszelkie pisemne lub ustne uzgodnienia pomiędzy stronami.

2. Złamanie zasad niniejszego Regulaminu skutkuje natychmiastowym zawieszeniem Konta Klienta i niewypłaceniem prowizji Partnerowi przez Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Partnera w przypadku działania Partnera na niekorzyść programu bądź na niekorzyść innych Partnerów.

4. Każda ze stron, która chce rozwiązać niniejsze porozumienie a tym samym odstąpić od udziału w Programie Partnerskim Twój Cel To lub usunąć Partnera z Programu Partnerskiego Twój Cel To winna jest zawiadomić o tym fakcie drugą stronę pisemnie za pośrednictwem e-maila na adres: partnerzy@twojcel.to

5. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za prowadzenie własnych działań w zakresie Programu Partnerskiego Twój Cel To, a tym samym niniejszej umowy.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, ale jednoznacznie jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie Partnerów poprzez umieszczenie nowej wersji regulaminu na stronie Programu Partnerskiego Twój Cel To.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.07.2018 r.

    Koszyk